Offices

Shenzhen branch
Addr:12 / F, Taiping Finance Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Tel:(0755)88265288
Fax:(0755) 88265537
Email:info@shujin.cn
Beijing branch

Addr:Guangdong Shu Jin Law Firm Beijing Branch
Tel:(0755)88265288
Fax:(0755) 88265537

Email:info@shujin.cn

Qianhai branch

Addr:Room 201, Building A, No.1 Qianwan Road, Qianhai Shenzhen - Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong Province
Tel:(0755)88265288
Fax:(0755) 88265537

Email:info@shujin.cn